Delårsrapport kvartal 1, 2021

Januari – mars

  • Intäkterna uppgick till 713,0 (793,6) MSEK. Detta motsvarar en minskning med -10% för perioden.
  • Den organiska tillväxten* i första kvartalet uppgick till -16%. Valutaeffekten i kvartalet var -1% medan förvärven av produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson bidrog med tillväxt om 7%.
  • EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 128,1 (104,1) MSEK motsvarande en tillväxt på 23%.
  • EBITDA* uppgick till 259,8 (209,3) MSEK motsvarande en tillväxt på 24%.
  • Bruttomarginalen, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen, uppgick till 60,9% (53,9%) för kvartalet. Marginalen påverkades positivt av de förvärvade produkt- portföljerna, den avyttrade verksamheten Hospital Supply och genom realiserade synergier inom produktion och distribution av produkter.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,2 (-9,8) MSEK.
  • Resultat per aktie blev 0,24 (0,39) SEK, före och efter utspädning.

* Alternativa Nyckeltal (APM), se not 4 för ytterligare information.

Kommentar från VD Christoffer Lorenzen

Karo Pharma minskade intäkterna med 10% under första kvartalet 2021. Den organiska tillväxten minskade med 16%, men de förvärvade produktportföljerna Proct® och Pevaryl® bidrog positivt med 7%. Valutaeffekten stod för -1%. Den negativa organiska tillväxten förklaras huvudsakligen av utmanande jämförelsesiffror: under mars månad 2020 såg Karo en kraftig försäljningsökning då konsumenter hamstrade och återförsäljare och apotek ökade sina lager i samband med COVID-19 utbrottet i Europa. En annan bidragande orsak till den negativa tillväxten under första kvartalet 2021 var avyttringen av verksamheten Hospital Supply i slutet av räkenskapsåret 2020.

Gällande produktkategorier såg Karo ökningar i de kategorier som påverkats positivt av förvärv såsom Intimvård (+24%) och Fotvård (+54%). Hudvårdskategorin (+26%) påverkades också av förvärv men har även påverkats positivt av förändringar i kundbeteende till följd av COVID-19 (i detta fall framför allt den ökade användningen av produkter för torra händer och torr hud). Vidare ser vi en minskning inom Smärta och förkylningskategorin där vanliga förkylningar och influensor uteblivit och då denna kategori påverkades kraftigast av lageruppbyggnaden under första kvartalet 2020. Vi ser även en minskning i kategorin ’Övrigt’ som förklaras av den tidigare nämnda avyttringen av verksamheten Hospital Supply.

Gällande intäktsutvecklingen per marknad ser vi att Sverige och Norge minskar. Dessa marknader hade den högsta exponeringen i kategorin Smärta och förkylning samt i verksamheten Hospital Supply. Vi ser expansion på marknaderna utanför Norden där verksamheten växte från 30% av den totala omsättningen under första kvartalet 2020 till 44% detta år, vilket är i linje med Karos internationaliseringsstrategi.

EBITDA för perioden uppgick till 259,8 MSEK, motsvarande en ökning på 24% jämfört med förra året. Detta är ett resultat av brutto- marginalsförbättringar över alla kategorier, kostnadskontroll som ett resultat av COVID-19 samt reducerade kostnader kopplade till förvärv (engångsposter). Den relativa kostnaden för sålda varor minskade då Karo Pharma realiserade en förbättrad bruttomarginal från 53,9% till 60,9%. Detta som ett resultat av förbättrad produktmix såväl som implementationen av strategiska produktionsflyttar samt optimering av leverantörs- och distributionskedjan. Rörelsekostnaderna minskade också jämfört med föregående år. Vår organisation och därmed administrationskostnader har vuxit som en direkt konsekvens av våra förvärv och vår geografiska expansion. Emellertid har vi optimerat våra marknadsföringsinvesteringar utefter efterfrågan. Detta i kombination med minskade förvärvsrelaterade kostnader och valutaeffekter förklarar minskningen i rörelsekostnader med 5% under första kvartalet.

Vi förväntar oss att växla upp investeringarna inom försäljning och marknadsföring i takt med att COVID-19 pandemin lättar sitt grepp om samhället. Denna ökade kostnad kommer att krävas för att försvara och växa marknadsandelar – framför allt för att adressera det pågående skiftet bland konsumenter till digitala inköpskanaler. Detta kommer att spela en betydande roll för genomförandet av Karo Pharmas fortsatta tillväxtstrategi.

Christoffer Lorenzen,
CEO

Väsentliga händel­ser efter rapport­ periodens utgång

Den 1 april, 2021, slutförde Karo Pharma förvärvet av produktportföljen från Teva inom konsumenthälsovård. Förvärvet är en ren inkråmsaffär. Ingen personal eller tillverkningsenhet ingår i avtalet, vilket begränsar kommersiella risker såväl som risker vid en produktionsflytt. Transaktionen finansieras med befintliga medel och lånefaciliteter.

Kommande rapporter

Delårsrapport januari-juni 2021 22 juli, 2021
Delårsrapport januari-september 2021 28 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 16 februari, 2022

Årsredovisning 2020 publicerades den 30 mars, 2021 och årsstämman sker den 21 april, 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christoffer Lorenzen, CEO
+46 73-501 76 20
christoffer.lorenzen@karopharma.com


Jon Johnsson, CFO
+46 73-507 88 61
jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl 13:00.