Bolagsstyrning

Karo Pharma tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”). På denna del av bolagets hemsida finns beskrivningar och dokument rörande Karo Bios bolagsstyrning.

I Karo Pharmas årsredovisning kommenteras specifikt de avvikelser från Koden som bolaget har valt att göra under respektive avsnitt i Bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten granskas årligen av bolagets revisorer.

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Varje aktie är förenad med en röst. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Valberedning

Principer för tillsättande av valberedning

Principerna för valberedningen är att styrelsens ordförande senast vid utgången av tredje kvartalet tillser att bolagets röstmässigt fyra största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse en representant att ingå i valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare utifrån ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisor.

Valberedningens mandatperiod löper till dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska inte uppbära arvode men ska i den utsträckning den finner det nödvändigt ha rätt att på bolagets bekostnad, i skälig omfattning, anlita andra resurser, såsom externa konsulter. Årsstämman 2017 beslutade att de principer som antagits för valberedningen ska gälla tills vidare.

Revisorer

Revisorer väljs av bolagsstämman för en mandatperiod om ett år. Revisorerna granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av bolagsstämman.

EY valdes till revisor vid årsstämman i maj 2019 för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Huvudansvarig revisor är sedan april 2019 är auktoriserade revisorn Björn Ohlsson. 

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma ska vara Karo Pharma Aktiebolag. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård.

§ 4 Aktiekapital och antalet aktier
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor. Antalet
aktier ska vara lägst 82 000 000 och högst 328 000 000.

§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§ 6 Revisorer
En eller två revisorer ska utses på årsstämman. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Bolagsstämman ska hållas i Stockholm.

§ 8 Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, och i förekommande fall, revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Årsstämma

Årsstämma 2021

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 21 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Kallelse till årsstämma den 21 april 2021

Fullmaktsformulär 2021

Poströstningsformulär 2021

Ersättningsrapport 2020

Yttrande - Ersättning till ledande befattningshavare 2020

Årsstämmoprotokoll 2021

Årsstämmokommuniké

 

Protokoll

Årsstämma den 25 maj 2020

Extra årsstämma den 20 september 2019

Årsstämma den 16 maj 2019

Extra årsstämma den 14 februari 2019

Årsstämma den 3 maj 2018

Extra bolagsstämma den 8 december 2017

Årsstämma den 11 maj 2017

Extra bolagsstämma den 18 januari 2017

 

Kallelse

Kallelse till årsstämma den 25 maj 2020

Fullmaktsformulär 2020

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma den 20 september 2019

Förslag till bemyndigande

Kallelse till extra bolagsstämma den 20 september 2019

Kallelse till årsstämma den 16 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma 2019

Revisorsyttrande Ers ledande befattningshavare april 2019

Kallelse till årsstämma den 16 maj 2019

Ändrat datum för Karo Pharmas årsstämma 2019. Nytt datum 16 maj kl 14.

Årsstämma den 3 maj 2019

Extra årsstämma den 14 februari 2019

Årsstämma den 3 maj 2018

Extra bolagsstämma den 8 december 2017

Årsstämma den 11 maj 2017

Extra bolagsstämma den 18 januari 2017