Nyheter från Karo Pharma

7 september, 2021

Anna Hale utsedd till CMO på Karo Pharma

Karo Pharma Aktiebolag (publ) (“Karo”) har utsett Anna Hale till Chief Marketing Officer (CMO) för Karo. Tillskottet speglar dels Karos tillväxt-ambitioner vars strategi drivs av geografisk expansion och utveckling av varumärkesportföljen inom konsumenthälsovård, men också det kontinuerliga arbetet att stärka och utveckla Karos kommersiella organisation.

24 augusti, 2021

Magnus Nylén lämnar Karo Pharma, Matt Roberts utsedd till ny CCO

Karo Pharma Aktiebolag (“Karo”) har utsett Matt Roberts till Karos nya Chief Commercial Officer (CCO). Han ersätter Magnus Nylén som har beslutat sig för att lämna Karo för nya utmaningar utanför bolaget. Matt tillträder sin nya tjänst den 1 september 2021. ”Jag vill tacka Magnus för hans värdefulla insatser på Karo. Magnus har bidragit till...

22 juli, 2021

Delårsrapport kvartal 2, 2021

April – juni · Intäkterna uppgick till 747,9 (688,9) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +9% för perioden. · Den organiska tillväxten[1] i andra kvartalet uppgick till +8%. Valutaeffekten i kvartalet var 0% medan förvärven av produktportföljerna Pevaryl[®] från Johnson & Johnson och Flux[®], Decubal[®], Apobase[®] och Lactocare[®] från Teva bidrog med tillväxt om 1%....

1 juli, 2021

Karo Pharma avyttrar produktportfölj till Evolan Pharma

Karo Pharma AB (“Karo”) tillkännager idag avyttringen av en portfölj bestående av 12 varumärken till Evolan Pharma AB (“Evolan”). Transaktionen har slutförts idag, den 1:a juli, 2021.

6 maj, 2021

Karo Pharma säljer egna aktier

Karo Pharma (”Karo”) eftersträvar en tillväxtstrategi som kombinerar geografisk expansion med en aktiv förvärvsstrategi. För att genomföra strategin behöver Karo kapital och en stark finansiell position. De egna aktierna utgör en outnyttjad tillgång i bolaget och en försäljning av aktierna skulle stärka Karos finansiella flexibilitet. Den 30 oktober 2020 kommunicerade Karo intentionen att sälja bolagets...

28 april, 2021

Karo Pharma beslutar om försäljning av egna aktier

Baserat på bemyndigandet från Årsstämman 2021, har styrelsen beslutat att sälja upp till 1 768 000 egna aktier för att öka bolagets finansiella flexibilitet. Försäljningen av egna aktier skall genomföras – vid ett eller flera tillfällen innan Årsstämman 2022, där ett nytt mandat skall ges om så behövs – på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det...

21 april, 2021

ÅRSSTÄMMA 2021 i KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat, skulle balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören...

21 april, 2021

Delårsrapport kvartal 1, 2021

Januari – mars Intäkterna uppgick till 713,0 (793,6) MSEK. Detta motsvarar en minskning med -10% för perioden. Den organiska tillväxten* i första kvartalet uppgick till -16%. Valutaeffekten i kvartalet var -1% medan förvärven av produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson bidrog med tillväxt om 7%. EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 128,1...

1 april, 2021

Karo Pharma slutför förvärvet av varumärkesportfölj från Teva Pharmaceuticals

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) meddelar idag att förvärvet av den europeiska OTC-portföljen från Teva Pharmaceuticals (Teva) för 84 MEUR, som avtalades och offentliggjordes den 3 februari 2021, har slutförts. Genom transaktionen övergår äganderätten av varumärkesportföljen, bestående av Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent®, från Teva till Karo.   Karo och Teva har sedan tillkännagivandet av...

30 mars, 2021

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2020

Idag, den 30 mars 2021, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets webbplats, corporate.c3552.cloudnet.cloud. För ytterligare information vänligen kontakta: Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska, den svenska versionen utgör originalversionen och har översatts till engelska. Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt...

19 mars, 2021

Kallelse till Årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de...

18 februari, 2021

Bokslutskommuniké 2020

Kv 4, oktober-december Nettoomsättningen uppgick till 721,2 (649,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 11% för perioden. Den organiska tillväxten* i fjärde kvartalet uppgick till +1%. Valutaeffekten för kvartalet var -1% och 11% hänförligt till förvärven av produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson. EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till -19,4 (8,2) MSEK....

3 februari, 2021

Karo Pharma förvärvar europeisk varumärkesportfölj från Teva Pharmaceuticals

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) tillkännager idag förvärvet av en OTC-portfölj bestående av varumärkena Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent®, från Teva Pharmaceuticals (Teva) för en total ersättning på 84 MEUR.